fbpx
Пон. - Пет. 09:00 - 17:00

Събота и Неделя - ЗАТВОРЕНО

+359 888 584 454

office@unipharma.org

ул. Хан Тервел 7

гр. София, България

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА НА УНИФАРМА ООД, НАМИРАЩ СЕ НА ОСНОВЕН ДОМЕЙН UNIPHARMA.ORG

Последно обновени: 01.09.2021 г.
 

Т.1 ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Унифарма ООД, ЕИК 121687144 (наричано за краткост „Унифарма “) и Потребителите на този уеб сайт (наричан за краткост „Сайтът “).

Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Потребителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.
 

Т.2 ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Информация относно Унифарма

Наименование: Унифарма ООД
ЕИК: 121687144;
Седалище и адрес на управление:
България, гр. София, 1517, ул. Хан Тервел 7;

Данни за кореспонденция:
България, гр. София, п.к. 1517, ул. Хан Тервел 7;
e-mail: office@unipharma.org, тел.: 02/884 0080;

Сайтът на Унифарма предоставя на Потребителите информация относно дейността и продуктите на Унифарма, както и достъп до онлайн магазина на Унифарма.
 

Т.3 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на Унифарма и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Унифарма.

Изображенията в Сайта на Унифарма и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Унифарма не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на Унифарма.

Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Унифарма, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Унифарма върху материалите, така че Потребителите не биват въвеждани в заблуждение.
 

Т.4 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Унифарма предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.

Унифарма полага дължимата грижа за защита на личните данни на Потребителя, които той попълва при заявление за покупка от онлайн магазина на Унифарма или попълва на контактната форма. Това задължение отпада, ако Потребителят е предоставил неверни данни.

Считано от 25.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Потребителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле (чек-бокс) в уебсайта на Унифарма и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 

Т.5 ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Унифарма по всяко време, като Унифарма своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия. Потребителят следва да посещава тази страница от време на време, за да се уведомява относно промени и/или допълнения към Общите условия, тъй като те са обвързващи за него.

Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Потребители на Сайта от момента на обявяването им от Унифарма.
 

Т.6 ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Унифарма прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Унифарма не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Унифарма за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Унифарма не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
 

Т.7 ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Всички характеристики, съдържание, спецификации, продукти и цени на продукти, описани или изобразени на този уеб сайт, са обект на промяна по всяко време и без предупреждение.

С натискане на бутона „Поръчай” на съответния продукт в онлайн магазина на Унифарма, вие декларирате, че поръчаните продукти ще бъдат използвани само по законен начин.
 

Т.8 ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Потребителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Унифарма при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 
Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на Сайта считано от 22.05.2018 г.

Последно обновени: 01.09.2021 г.
 
Общи условия за използване на уебсайта на Унифарма ООД (PDF)

За въпроси и всякаква допълнителна информация –
свържете се с нас на телефон +359 888 584 454 или ни пишете на и-мейл office@unipharma.org